Wyniki dla: "Piotr Pruszczyk"

Wyniki 926 - 950 z 1175 | Na stronie: 10 25 50
Wielka Interna - Reumatologia
Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland
Stany Nagłe - Stany Nagłe
Piotr Burda
Zdjęcia: dr. Jarosława Woronia – Piotr Kędzierski, dr. hab. Marcina Siwka – Katarzyna Mazańska Piśmiennictwo 1. Rabe-Jabłońska J, Pawełczyk T
(4):602-6. • Wyleżoł M, Paśnik K. Chirurgiczne leczenie otyłości. Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Piotr Podolec (red.). Kraków: Medycyna
dr n. med. Wojciech Domaradzki 1 lek. Michał Guc 1 lek. Małgorzata Świątkiewicz 1 dr n. med. Krzysztof Białek 1 lek. Piotr Skóra 1 dr n. med. Magdalena Zagrodzka 2
, by to zmienić. W czerniaku dzięki działaniu prof. Piotra Rutkowskiego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dokonał się istotny postęp. W pewnym
lek. Julita Niewiadomska 1 prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski 1 dr n. med. Magdalena Marczak 2 prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman 1
Zdjęcia: dr Lidii Gil – Piotr Jasiczek, lek. Łukasza Pruchniewskiego – archiwum prywatne Piśmiennictwo 1. Stone R, Mandrekar S, Sanford B et al
dr n. med. Roman Piotrowski prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Gałecki, dr n. med. Kinga Bobińska
). Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę prozacu. (Tyt. oryg.: A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac). Tłum. Piotr Turski. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
lek. Jerzy Kostecki spec. med. nukl. lek. Małgorzata Mojsak spec. med. nukl. dr n. med. Piotr Szumowski
dr n. med. Marcin Dziekiewicz dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Piotr Bur­da, kon­sul­tant kra­jo­wy w dzie­dzi­nie tok­sy­ko­lo­gii kli­nicz­nej 7. Któ­re z po­niż­szych nie­pra­wi­dło­wo­ści w ba­da­niach
im­mu­no­te­ra­pii, ale moż­na ją kon­ty­nu­ować. Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Piotr Ku­na 4. Opty­mal­ny czas prze­pro­wa­dze­nia pla­no­wej ope­ra­cji
całkowite stężenie IgE nie wyklucza alergii. Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Kuna 3. Do dużych kryteriów diagnostycznych szpiczaka
Wielka Interna - Reumatologia
Beata Nowak, Piotr Wiland
: prof.   dr   hab. med.   Piotr Ponikowski 8. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące wrzodziejącego zapalenia jelita grubego: A. W 95% przypadków
przeciwkrzepliwe w codziennej praktyce. Red. Pruszczyk P, Jankowski K. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010:177-85. 21. Oldenburg J, Quenzel EM, Harbrecht U, et al
natriuretycznych wynosi 10%, a  ryzyko powikłań w przebiegu ZP 23%. Wartość progowa dla NT-proBNP w zatorowości płucnej wynosi wg Pruszczyka >600 pg/ml