14 sierpnia 2017
Kryteria naboru powinny uwzględniać wiedzę humanistyczną
Są głosy poparcia dla zmiany obowiązujących kryteriów naboru na studia medyczne. W ocenie ekspertów potrzebna jest debata na temat sposobu usprawnienia tego proces oraz premiowania tych, którzy mają szczególne talenty.
Karmienie piersią może wydłużyć czas specjalizacji
Przerwy na karmienie piersią w trakcie pracy nie wydłużają czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego. Pod warunkiem jednak, że kobieta pracuje w ramach umowy o pracę.
11 sierpnia 2017
Unijne regulacje w polskiej transplantologii
Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.
Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy
Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
10 sierpnia 2017
Nowe funkcje e-recept
Jest kolejna wersja platformy elektronicznej służącej do prowadzenia dokumentacji medycznej. System został uzupełniony o funkcje anulowania recept oraz korekty dokumentów.
NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów
Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.
09 sierpnia 2017
Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń
Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych. Urzędnicy nie chcą jednak podjąć tego tematu.
NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych
Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.
08 sierpnia 2017
MZ nie wtrąca się do akcji „Lekarze kobietom”
Decydowanie o udzielaniu płatnych lub bezpłatnych wizyt lekarskich nie leży we właściwości ministra zdrowia – tak resort ustosunkował się do akcji „Lekarze kobietom”.
Chaos informacyjny w organizacji nocnych dyżurów
Od 1 października zajdą zmiany w organizacji nocnej pomocy lekarskiej. Problem w tym, że brakuje informacji, w jaki sposób lekarze mają się dostosować do tych zmian.
07 sierpnia 2017
Systemy informatyczne zdecydują o sukcesie POZ Plus
Pilotażowe wdrożenie modelu POZ Plus potrwa dwa lata. O jego sukcesie zdecyduje m.in. to, czy uda się wprowadzić skoordynowane systemy informatyczne.
Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ
Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.
04 sierpnia 2017
Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika
Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.
Spada liczba gabinetów dentystycznych
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba gabinetów dentystycznych w Polsce zmniejszyła się o ponad 600.
03 sierpnia 2017
Apel o poprawę finansowania trafił do prezydenta
Pracownicy ochrony zdrowia oczekują od prezydenta pozytywnej odpowiedzi na apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia.
NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu
NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.
02 sierpnia 2017
Trzeba wspólnie zadbać o korzystne warunki umów
Porozumienie Lekarzy Kontraktowych przy OIL w Gdańsku liczy, że ta inicjatywa przeniesie się do pozostałych izb lekarskich, bo problemy z kontraktami w całym kraju wyglądają podobnie.
Geriatrom nie zabraknie pieniędzy
Ministerstwo Zdrowia zdementowało pojawiające się informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali.
01 sierpnia 2017
MZ: dane osobowe niedostatecznie chronione
Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem wycieku danych osobowych i zaleca wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zapisów wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przez osoby mające do nich dostęp.
Brak szczepień nie może skutkować odmową leczenia
Rzecznik Praw Pacjenta ustosunkował się do sygnałów o odmowie lub odstępowaniu przez lekarzy od leczenia dzieci z powodu rezygnacji przez ich rodziców z obowiązku obowiązkowych szczepień.
31 lipca 2017
Temat zwiększenia finansowania POZ powróci po wakacjach
Lekarze POZ powrócą do rozmów na temat finansowania świadczeń zdrowotnych jesienią.
Powstała organizacja reprezentująca młodych naukowców
Ujednolicenie sposobu rekrutacji na studia doktoranckie to pierwszy temat, którym chce się zająć Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.
Prewencja malarii u osób planujących krótkie podróże

Trzy­oso­bo­wa ro­dzi­na wy­bie­ra się na sa­fa­ri do Afry­ki Po­łu­dnio­wej. W pla­nie po­dró­ży są 3 dni w Kapsz­ta­dzie w RPA, 3 dni w Par­ku Na­ro­do­wym Kru­ge­ra (rów­nież w RPA) oraz 3 dni nad Wo­do­spa­da­mi Wik­to­rii na gra­ni­cy Za­mbii i Zim­ba­bwe. Trzy­dzie­sto­jed­no­let­ni męż­czy­zna nie przyj­mu­je żad­nych le­ków, ale nie­daw­no za­koń­czył le­cze­nie flu­ok­se­ty­ną z po­wo­du de­pre­sji. Je­go 29-let­nia żo­na, któ­ra wy­gra­ła po­dróż w kon­kur­sie na naj­lep­sze­go sprze­daw­cę w swo­jej fir­mie, jest zdro­wa i ak­tu­al­nie jest w 15. ty­go­dniu cią­ży. Ich 7-let­nie dziec­ko rów­nież nie ma kło­po­tów zdro­wot­nych. W ja­ki spo­sób moż­na zmniej­szyć ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na ma­la­rię tej ro­dzi­ny i ja­kie środ­ki ochron­ne za­sto­so­wać?

28 lipca 2017
Skrajne oceny działania pakietu onkologicznego
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia prostuje – raport NIK dotyczył okresu przed wprowadzeniem istotnych zmian i podaje swoją ocenę.
Analgetyki – sposób na opornego aptekarza
Jest sposób na nadinterpretację przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii w stosunku do analgetyków na recepcie Rpw.