07 sierpnia 2017
Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ
Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.
04 sierpnia 2017
Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika
Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.
Spada liczba gabinetów dentystycznych
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba gabinetów dentystycznych w Polsce zmniejszyła się o ponad 600.
03 sierpnia 2017
Apel o poprawę finansowania trafił do prezydenta
Pracownicy ochrony zdrowia oczekują od prezydenta pozytywnej odpowiedzi na apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia.
NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu
NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.
02 sierpnia 2017
Trzeba wspólnie zadbać o korzystne warunki umów
Porozumienie Lekarzy Kontraktowych przy OIL w Gdańsku liczy, że ta inicjatywa przeniesie się do pozostałych izb lekarskich, bo problemy z kontraktami w całym kraju wyglądają podobnie.
Geriatrom nie zabraknie pieniędzy
Ministerstwo Zdrowia zdementowało pojawiające się informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali.
01 sierpnia 2017
MZ: dane osobowe niedostatecznie chronione
Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem wycieku danych osobowych i zaleca wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zapisów wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przez osoby mające do nich dostęp.
Brak szczepień nie może skutkować odmową leczenia
Rzecznik Praw Pacjenta ustosunkował się do sygnałów o odmowie lub odstępowaniu przez lekarzy od leczenia dzieci z powodu rezygnacji przez ich rodziców z obowiązku obowiązkowych szczepień.
31 lipca 2017
Temat zwiększenia finansowania POZ powróci po wakacjach
Lekarze POZ powrócą do rozmów na temat finansowania świadczeń zdrowotnych jesienią.
Powstała organizacja reprezentująca młodych naukowców
Ujednolicenie sposobu rekrutacji na studia doktoranckie to pierwszy temat, którym chce się zająć Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.
Prewencja malarii u osób planujących krótkie podróże

Trzy­oso­bo­wa ro­dzi­na wy­bie­ra się na sa­fa­ri do Afry­ki Po­łu­dnio­wej. W pla­nie po­dró­ży są 3 dni w Kapsz­ta­dzie w RPA, 3 dni w Par­ku Na­ro­do­wym Kru­ge­ra (rów­nież w RPA) oraz 3 dni nad Wo­do­spa­da­mi Wik­to­rii na gra­ni­cy Za­mbii i Zim­ba­bwe. Trzy­dzie­sto­jed­no­let­ni męż­czy­zna nie przyj­mu­je żad­nych le­ków, ale nie­daw­no za­koń­czył le­cze­nie flu­ok­se­ty­ną z po­wo­du de­pre­sji. Je­go 29-let­nia żo­na, któ­ra wy­gra­ła po­dróż w kon­kur­sie na naj­lep­sze­go sprze­daw­cę w swo­jej fir­mie, jest zdro­wa i ak­tu­al­nie jest w 15. ty­go­dniu cią­ży. Ich 7-let­nie dziec­ko rów­nież nie ma kło­po­tów zdro­wot­nych. W ja­ki spo­sób moż­na zmniej­szyć ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na ma­la­rię tej ro­dzi­ny i ja­kie środ­ki ochron­ne za­sto­so­wać?

28 lipca 2017
Skrajne oceny działania pakietu onkologicznego
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia prostuje – raport NIK dotyczył okresu przed wprowadzeniem istotnych zmian i podaje swoją ocenę.
Analgetyki – sposób na opornego aptekarza
Jest sposób na nadinterpretację przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii w stosunku do analgetyków na recepcie Rpw.
27 lipca 2017
Pośpiech w przygotowaniach do egzaminów
Ministerstwo Zdrowia na prędko dostosowuje przepisy do nowych regulacji, według których do końcowych egzaminów lekarskich mogą przystępować wyłącznie absolwenci, a nie studenci.
Zmiany w kwalifikacji na specjalizacje
Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem naukowym.
26 lipca 2017
Rezydenci wyjdą na ulice
Podwyżki w wysokości kilkudziesięciu złotych to płacowe dno – mówią lekarze rezydenci i potwierdzają gotowość do radykalizacji działań protestacyjnych.
Młodzi forsują korzystne zmiany w ustawie
Ministerstwo Zdrowia słyszy głos młodych lekarzy i pozytywnie przyjmuje ich propozycje mające na celu podniesienie jakości kształcenia podyplomowego.
25 lipca 2017
„Nie” dla autoryzacji badań na odległość
Lekarze poparli sprzeciw diagnostów laboratoryjnych w sprawie zdalnej autoryzacji wyników badań.
Prawo powinno pozwalać na powrót do zawodu
Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu przez lekarza i lekarza dentystę powinna ulegać zatarciu – apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich.
24 lipca 2017
Wdrożenie e-recept przesunięte o rok
Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, który przesuwa terminy wdrożenia dokumentacji medycznej.
Kto ma odpowiadać za kształcenie podyplomowe?
Samorząd lekarski chce wyłączenia spod działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego edukacji lekarzy i lekarzy dentystów.
21 lipca 2017
Eskalacja protestu coraz bliżej
Lekarze zapowiedzieli eskalację protestu, jeśli rząd nadal będzie ignorował złą sytuację w ochronie zdrowia.
Problemy z zapisaniem się na LEK i LDEK
Do Ministerstwa Zdrowia napływają informacje od lekarzy o problemach ze złożeniem wniosku w systemie SMK. Resort uprzedza, że nieudana próba zapisu nie zostanie uwzględniona i zaleca postępowanie według ogólnodostępnej instrukcji.
20 lipca 2017
Szkolenie specjalizacyjne oceni konsultant wojewódzki
Od jesieni tego roku prawidłowość przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy przystępujących do PES potwierdzi konsultant wojewódzki, a nie krajowy.