Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Skróty

ACC – American College of Cardiology

ACE – konwertaza angiotensyny

ACS – ostry zespół wieńcowy

AcT – czas akceleracji przepływu płucnego

ACTH – hormon adrenokortykortykotropowy

AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny

AF – migotanie przedsionków

AFL trzepotanie przedsionków

AHA – American Heart Association

AIAT – aminotransferaza alaninowa

AIDS – nabyty zespół niedoboru odporności

ALP – fosfataza zasadowa

APTT – czas kaolinowo-kefalinowy

ASA – kwas acetylosalicylowy

AspAT – aminotransferaza asparaginowa

AVNRT – nawrotny częstoskurcz węzłowy

BAL – płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe

BiPAP – wentylacja z użyciem różnych wartości dodatniego ciśnienia w czasie wdechu i wydechu

BMI – wskaźnik masy ciała

BNP – peptyd natriuretyczny typu B

BTS – British Thoracic Society

CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe

CADASIL – arteriopatia mózgowa z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią, dziedziczona autosomalnie dominująco

CCS – Canadian Cardiovascular Society

CK, CPK – kinaza kreatynowa

CMV – cytomegalowirus

CO – pojemność minutowa serca

CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

CPSE – stan padaczkowy napadów częściowych złożonych

CRP – białko C-reaktywne

CRT – terapia resynchronizacyjna

DIC – rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy