Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST

Dariusz Zakrzewski

Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

Wstęp

Definicja. Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST to stan, w którym stwierdza się wzrost stężenia troponiny powyżej normy i co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

• kliniczne objawy niedokrwienia

• zmiany w zapisie EKG – horyzontalne lub skośne do dołu obniżenie odcinka ST o ≥0,05 mV w dwóch sąsiadujących odprowadzeniach lub ujemne załamki T ≥0,1 mV w dwóch sąsiadujących odprowadzeniach.

W stratyfikacji ryzyka zalecane jest wykorzystanie skali GRACE.

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) wg skali GRACE

Skala GRACE jest dostępna pod adresem internetowym: http://www.outcomes-umassmed.org/grace. Potrzebne dane to: wiek, częstość pracy serca, skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie kreatyniny, klasa wg Killipa-Kimballa, zmiany odcinka ST, wystąpienie zatrzymania krążenia, podwyższenie aktywności enzymów sercowych, przebycie angioplastyki, pomostowania aortalno-wieńcowego, zawału mięśnia sercowego.

 

! Wzrost stężenia troponin może wystąpić w przebiegu: zaostrzenia niewydolności serca, wady zastawkowej, rozwarstwienia aorty, kardiomiopatii przerostowej, zapalenia mięśnia sercowego, IZW, nacieku (sarkoidoza, amyloidoza, hemochromatoza), przełomu nadciśnieniowego, tachy– i bradyarytmii, zatoru płuc, zespołu takotsubo, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, udaru mózgu i krwawienia podpajęczynówkowego, hipotyreozy, rabdomiolizy, niewydolności oddechowej, sepsy oraz po ablacji ogniska arytmogennego lub dodatkowej drogi przewodzenia, kardiowersji i urazach serca, a także w ciężkiej niedokrwistości, po wyczerpującym wysiłku fizycznym, po lekach: doksorubicynie, 5-fluorouracylu, trastuzumabie.

Leczenie

Wstępne leczenie