Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 401 - 450 z 577 | Na stronie: 10 25 50
prof. Marka Brzoski, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Reumatologów i krajowego konsultanta ds. reumatologii. Prof. Adam Reich przedstawi najnowsze
dr n. med. Katarzyna Mitręga 1 prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa 1 mgr Adam Konka 2
i Leczenia Chorób Jelita Grubego, którym kieruje światowej klasy chirurg prof. Adam Dziki. Zakupiono nowy sprzęt medyczny, m.in. wyposażenie ortopedii
diagnozowana, kiedy zmiany są już rozległe i dużo trudniejsze do leczenia. <<<|Fig. 1>>> Prof. Adam Reich: Łuszczyca zwykła, spotykana
Stany Nagłe - Stany nagłe Neurologia
Adam Kobayashi
Jadwiga Woźnikowska Konsultacja medyczna: prof. Sebastian Giebel, prof. Adam Maciejewski
U. Nowotwory piersi w Polsce i Europie – populacyjny punkt widzenia. Nowotwory J Oncol 2013;63:111-8. 3. Wojtyś P, Godlewski D, Antczak A. Predictions of
, Sawires HF, Adam DN. Occult cause of paraneoplastic acanthosis nigricans in a patient with known breast dcis: Case and review. Curr Oncol 2012;19:e299-302
Wielka Interna - Gastroenterologia
Radzisław Trzciński, Adam Dziki
Sompor 6 , dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski 7 , dr hab. n. med. Łukasz Krzych 4 , dr hab. n. med. prof. nadzw. Adam Nogalski 6
:390-393 2. Bonafé L, Mittaz-Crettol L, Ballhausen D, et al. Diastrophic Dysplasia. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews
dr n. med. Andrzej Jaworek 1 lek. Adam Zalewski 2 prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc 1
Neurologia
innych. Uczniem Piltza był także Adam Kunicki, późniejszy założyciel i kierownik kliniki neurochirurgii krakowskiej. Piltz zajmował się badaniem odruchów ... lekarze, którzy po II wojnie światowej objęli katedry i kliniki neurologiczne w Polsce. Byli to: Adam Opalski, następca Orzechowskiego, Zygmunt ... ). Neuropatologia była wówczas przedmiotem badań każdego neurologa i każdej kliniki. U Orzechowskiego pracownię neuropatologiczną założył i prowadził Adam
, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski • Tomografia komputerowa serca Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Ilona Michałowska • Rezonans magnetyczny ... • Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak • Interwencje przezskórne w chorobach strukturalnych Marcin
i czynnościowe stosowane podczas koronarografii Łukasz Kalińczuk, Paweł Tyczyński, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski • Tomografia komputerowa serca ... Bielecka-Dąbrowa • Wady wrodzone serca u dorosłych Piotr Hoffman • Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew
Wielka Interna - Pulmunologia
Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak
-Hospital Antibiotic Therapy. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2012. 21. Chyczewska E, Naumnik W. Bakteryjne zapalenia płuc. W: Antczak A (red
. Wielka Interna. Pulomnologia (red. Antczak A). Warszawa: Medical Tribune Polska. 4. Pneumonologia (red. Chazan R). Bielsko-Biała: α-medica Press
. Milecki P, Antczak A, Martenka P, et al. What is the possible role of PSA doubling time (PSADT) and PSA velocity (PSAV) in the decision-making process
skri­nin­go­we, cho­ciaż po­win­no być wy­ko­ny­wa­ne przed ba­da­niem en­do­sko­po­wym. Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Adam Dzi­ki 5. Le­ka­mi
Dr n. med. Adam Węgrzynowski 1 Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 2
Stany Nagłe - Stany nagłe Neurologia
Adam Kobayashi
najbardziej kreatywnymi. Ciekawie pisze o tym psycholog Adam Grant. Wyodrębnił on dwie grupy ludzi: prekrastynatorów, czyli osoby, które wykonują zadania
Neurologia
Adam Stępień
Wielka Interna - Kardiologia
Trial i amerykańskiego Aneurysm Detection And Management study (ADAM) za granicę bezpieczeństwa i wskazanie do zabiegu przyjęto wymiar poprzeczny
: prof. dr hab. med. Adam Stępień 3. Większość chłoniaków nieziarniczych charakteryzuje się klonalnym rozrostem: 1. Limfocytów T 2. Komórek NK 3
ca­re. BMJ 1998; 316: 1853-1858. 3. McGlo­in H, Adam SK, Sin­ger M. Une­xpec­ted de­aths and re­fer­rals to in­ten­si­ve ca­re of pa­tients on ge­ne­ral
mgr Adam Konka 1 mgr Magdalena Śpiewak 1 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus 1-3 prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa 1-3
albuminuria as clinical biomarkers in children. J Paediatr Child Health 2019;55(2):136-42 4. Viteri B, Reid-Adam J. Hematuria and proteinuria in children
, Kotlicka-Antczak M. Ryzykowny Stan Psychiczny. Termedia wydawnictwo medyczne 2012 14. Cannon DT, Cadenhead K, Cornblatt B, Woods SW. Prediction of
, 2007. 7. Paradowski L. Zespół jelita nadwrażliwego. W: Wielka interna (red. A. Antczak, M. Myśliwiec, P. Pruszczyk). Gastroenterologia, część II (red
glands. The role of postoperative parathormone measurement as a predictor of hypocalcaemia. Hellenic Journal of Surgery 2015;87:106-110. 2. Antczak
, et al. Akinetic mutism following stroke. J Clin Neurosci 2004;11:25-30. 17. Kotlicka-Antczak M, Pawełczyk A. Psychopatologia. W: Jarema M (red
Prof. dr hab. med. Edward Wylęgała 1 Dr n. med. Adam Wylęgała 2
JM, Tawil R, Venance SL. Andersen-Tawil syndrome. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al. (eds). GeneReviews 2004 [internet]. 7. Kimura H, Zhou J
na zdrowiu, niezależnie od tego, czy skutek ten następuje i czy jest on ściśle powiązany z tym manewrem. Lekarz Adam P. odpowiada w opinii sądu
Neurologia
Dominika Wrzesień, Adam Stępień
Dr n. med. Michał Spychalski Dr n. med. Włodzimierz Koptas Prof. dr hab. med. Adam Dziki
(sa­li­cy­la­mid) oraz nie­ste­ro­ido­we le­ki prze­ciw­za­pal­ne z gru­py wy­biór­czych in­hi­bi­to­rów cy­klo­ok­sy­ge­na­zy ty­pu 2 (ce­le­kok­syb). Kon­sul­ta­cja: dr hab. med. Adam Ant­czak
Adam Wit­kow­ski 5. Naj­częst­szą przy­czy­ną ze­spo­łu ner­czy­co­we­go u osób do­ro­słych jest: ☐ 1. Cu­krzy­co­wa cho­ro­ba ne­rek ☐ 2
Wielka Interna - Gastroenterologia
Michał Mik, Adam Dziki
Piśmiennictwo 1. Cignini P, Giorlandino C, Padula F, et al. Epidemiology and risk factors of amniotic band syndrome, or ADAM sequence. J Prenat Med
Przybyłowski, A Antczak( red). Wielka Interna, Pulmonologia. Medical Tribune Polska. 7. Robbins Patologia. Kumar V, Cotran R, Robbins S (ed.). Wydanie
Surgery Checklist. Dis Colon Rectum 2016;59(7):601-606. 15. Sun Z, Kim J, Adam MA, et al. Minimally Invasive Versus Open Low Anterior Resection ... Outcomes in Locally Advanced Rectal Adenocarcinoma?: A Single-Institution Experience. Am J Clin Oncol 2015 Nov 3 [Epub ahead of print]. 29. Sun Z, Adam
, dr hab. med. Rafał Niżankowski, prof. dr hab. med. Anita Olejek, prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski, prof. dr hab. med. Adam Torbicki