Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Hematologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Orzecznictwo i medycyna pracy

Maria Soroka-Wojtaszko

Wstęp

W miarę rozwoju przemysłu oraz wprowadzania nowoczesnych technologii, maszyn i narzędzi pracy oraz chemizacji rolnictwa pojawiły się nowe czynniki ryzyka chorób krwi i układu krwiotwórczego związane z pracą zawodową. Zmiany w obrazie krwi są często charakterystyczne dla działania określonego szkodliwego czynnika.

W ostatnich latach dzięki osiągnięciom w dziedzinie immunologii, biologii molekularnej i cytogenetyki oraz poznaniu biologii komórki dokonał się duży postęp w diagnostyce i leczeniu chorób hematologicznych.

Do najczęstszych hematologicznych przyczyn niezdolności do pracy i niepełnosprawności należą:

 • choroby nowotworowe
 • niedokrwistości
 • małopłytkowości
 • wrodzone skazy osoczowe.

Zasady orzecznictwa

Ustawa o zawodzie lekarza nakłada obowiązek wystawiania zaświadczeń o stanie zdrowia. Każdy lekarz po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu oraz badania przedmiotowego może wystawić orzeczenie lekarskie. Wydając orzeczenie, należy pamiętać o dużej wartości dowodowej tego dokumentu. Orzeczenie powinno zawierać określenie nieprawidłowości oraz stopnia upośledzenia zgodne z:

 • aktualnym stanem wiedzy medycznej
 • etyką lekarską
 • przepisami prawa.

Istotą orzecznictwa jest ocena wniosków stwierdzających nieprawidłowości w stanie zdrowia potwierdzone w badaniach.

Typy orzeczeń

Orzecznictwo może mieć charakter:

 • związany z kodeksem pracy
 • rentowy
 • pozarentowy.

Orzecznictwo związane z kodeksem pracy

Podstawy prawne orzekania związanego z kodeksem pracy

Do orzekania związanego z kodeksem pracy uprawnieni są lekarze medycyny pracy oraz lekarze innych specjalności, którzy spełniają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w art. 229 § 8 pkt. 4 kodeksu pracy.

System organizacyjny i zadania służby medycyny pracy są określone w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z późniejszymi zmianami). Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a na pracownika obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznej pracy. Zasady te określono szczegółowo w samym kodeksie pracy i w przepisach wykonawczych do kodeksu.

Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy kontroluje:

 • społeczna inspekcja pracy
 • państwowa inspekcja pracy
 • inspekcja sanitarna
 • inne instytucje kontrolne.

Rodzaje orzeczeń

Orzeczenia związane z kodeksem pracy są wydawane w sprawie:

 • wyboru zawodu
 • zdolności do pracy.

Orzeczenia w sprawie wyboru zawodu

Na podstawie badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych lekarze medycyny pracy oraz lekarze mający stosowne kwalifikacje wydają orzeczenia decydujące o możliwości rozpoczęcia i kontynuowania kształcenia przez: