Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Hematologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Badania molekularne

Krzysztof Lewandowski

Wstęp

Każda komórka żywego organizmu ma genom zawierający informację genetyczną. Jej nośnikiem jest na ogół kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), z wyjątkiem pewnych wirusów, których genomy są zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA). Cząsteczki DNA i RNA są liniowymi polimerami – łańcuchami podjednostek zwanych nukleotydami. Każdy nukleotyd jest zbudowany z 3 składników – cukru, grupy fosforanowej oraz zasady azotowej. W DNA cukrem jest 2’-deoksyryboza, a zasadami adenina (A), guanina (G), cytozyna (C) oraz tymina (T). Deoksynukleotydy, wiążąc się wiązaniami fosfodiestrowymi, tworzą polimer DNA o długości nawet wielu milionów nukleotydów. DNA w komórce z reguły występuje w postaci dwuniciowej – jednej nici towarzyszy druga, mająca sekwencję do niej komplementarną, czyli naprzeciw A w jednej nici jest T w drugiej, a naprzeciw G znajduje się C. Te pary, A:T i G:C, tworzą się dzięki powstającym między nukleotydami wiązaniom wodorowym (A=T i G≡C). Spojone nimi dwie nici owijają się wzajemnie i tworzą podwójną helisę. W polinukleotydzie RNA cukrem jest ryboza, a tyminę zastępuje uracyl (U). Długość polimeru RNA zwykle nie przekracza kilku tysięcy nukleotydów, a komórkowy RNA jest jednoniciowy.

Sekwencja nukleotydowa cząsteczek DNA i RNA niesie istotne informacje biologiczne. Dane te są uporządkowane w poszczególnych genach. Zawarta w nich informacja genetyczna jest odczytywana po przyłączeniu specyficznych białek, inicjujących ciąg reakcji biochemicznych prowadzących do ekspresji genu.

Podczas prawidłowo przebiegającego podziału komórki najpierw dochodzi do replikacji DNA – powstania pełnej, wiernej kopii genomu. W trakcie tego procesu (a także z innych powodów) nieuchronnie zdarzają się błędy, które są systematycznie usuwane przez naturalne mechanizmy naprawy DNA. Jeśli te zawiodą, błąd utrwala się i powstaje mutacja.

Początkowo szacowano, że genom człowieka składa się z 30-40 tys. genów kodujących strukturę białek. Poznanie jego pełnej sekwencji pozwoliło ustalić, że genów takich jest ok. 21 tys.

Na genom człowieka składają się dwie odrębne części: genom mitochondrialny oraz genom jądrowy. Pierwszy to kolista cząsteczka DNA o długości zaledwie 16 569 par zasad (pz), obecna w każdym mitochondrium w liczbie od kilku do kilkuset sztuk. Każda komórka ciała zawiera łącznie ok. 8 tys. kopii genomu mitochondrialnego, ponieważ jest w niej wiele mitochondriów.

Drugi genom, jądrowy, zbudowany jest z ok. 3 mld pz, podzielonych na 23 odcinki o długości od 55 do 250 mln pz. Każdy z odcinków, po obudowaniu specjalnymi białkami, tworzy odrębny chromosom. Te chromosomy, które zawierają informację uczestniczącą...